Edukacija i inovacije

Edukacija i inovacije

Edukacija i inovacije

Osnovna ideja formiranja CENTRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE je da unapredi energetsku efikasnost kroz korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE) u domaćinstvima, stambenim zgradama i malim i srednjim preduzećima, uz fokus na podršku razvoju zajednica obnovljivih izvora energije. Prateće aktivnosti uključuju i podizanje svesti o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa okvirima relevantnih propisa. 

Edukacija i inovacije

Edukativni program „POZAJMLJENA PLANETA – aktivno delovanje na očuvanju neposredne životne sredine, motivisanje zaposlenih u obrazovanju za rešavanje energetskih problema u neposrednom okruženju”, koji su osnivači pripremili u saradnji sa Nansen dijalog centrom iz Beograda i koji je uvršten na listu odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/23, 2023/24 i 2024/25. godinu od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, predstavlja potvrdu kvaliteta sadržaja i osnovu za edukativni rad sa velikim brojem potencijalnih korisnika.

Navedeni edukativni program  doprineće da se utiče na svest i način razmišljanja pre svega školske dece, jer će ona za 10-20 godina biti predlagači i donosioci najbitnijih odluka za društvo. Sa aspekta očuvanja životne sredine, segment energetike je samo deo, ali izuzetno značajan.

Edukacija i inovacije


CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE svoju posebnu ulogu vidi u uspostavljanju Zajednica obnovljivih izvora energije (ZOIE) za koje je prof. Cvetković izradio studiju koja definiše moguće pravne forme ZOIE, kao i uspostavljanje pravičnih odnosa izmedju članova ZOIE. Oblast koja u EU doživljava ekspanziju, jer omogućava pojedinačnim korisnicima da udruživanjem ostvare znatno bolji položaj na tržištu, počev od instalacije elektrane, preko ugovaranja prodaje i uticaja na bolje cenovne uslove prilikom prodaje/predaje energije, je po mišljenju našeg stručnog tima u odnosu na tržište Srbije, izuzetno perspektivna.  

Najznačajniji problem koji se javlja u sistemu proizvodnje i upotrebe energije iz obnovljivih izvora, jeste potrošnja energije u realnom vremenu ili adekvatna akumulacija energije. U mnogim evropskim gradovima su u toku projekti koji predvidjaju akumulatore energije u vidu rezervoara velikog kapaciteta koji bi zagrevanjem vode, konvertovali energiju dobijenu, pre svega, iz elektrana na vetar, ali i iz fotonaponskih elektrana.

Edukacija i inovacije

Koncept i ideja vodilja CENTRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE je da se svakom korisniku omogući da proizvede, skladišti i na kraju potroši energiju u trenutku kada se za tim ukaže potreba. Sve to bi trebalo da se dešava na istoj lokaciji, jer su na taj način izbegavaju gubici u prenosu energije, ali je ostvarena i energetska nezavisnost svakog entiteta (stambena zajednica, domaćinstvo, SME). 

Vođen tom idejom prof. Vučković je projektovao građevinski element, energetski klima-blok koji pored odličnih izolacionih svojstava ima i izuzetna akumulaciona svojstva. Predviđeno je da se kao izolacija koristi tekstilni otpad koji se reciklira, tako da se i na taj način omogući smanjenje zagađenja životne sredine. Proizvod je u fazi ispitivanja i zaštite intelektualne svojine.